Ir atkal septembris
Tāds rudenīgi saulains
Ar lapu krāsainību,
Miglainajiem rītiem.
Mēs atkal veram savas skolas durvis
Un ejam pretī daudz kam nezināmam.

Ir pienācis jaunais 2022./2023. mācību gads. Skolotāji, skolēni un vecāki- visi ir pārpildīti  jaunām iecerēm un cerībām.

Sākot ar šo mācību gadu, mūsu skola ir reorganizēta no vidusskolas uz Tiskādu pamatskolu. Skolā strādās 20 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki. Skolā mācīsies 113 izglītojamie, no kuriem 11 ir pirmklasnieki.

1. septembrī Zinību dienas svētkos  piedalījās skolēni, pedagogi, pirmklasnieku vecāki  un skolas administrācija. Pasākumā piedalījās arī viesi – Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Laizāns un Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs Guntars Skudra. Viņi apsveica visus  jaunajā mācību gadā un uzdāvināja dāvanas. 9.klases skolēni apsveica pirmklasniekus un pārbaudīja mazāko skolēnu gatavību skolai, uzdodot jautrus uzdevumus. Skolas direktore apsveica visus skolēnus, darbiniekus un vecākus  jaunajā mācību gadā un novēlēja visiem izturību, veselību, prieku, gandarījumu, radošumu, daudz piedzīvojumu un jaunu zināšanu.

 

2022./2023.mācību gada skolas galvenās prioritātes ir:

  • kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešana 3., 6. un 9. klasēs;
  • mācību procesa organizēšana, veicinot sadarbības un līdzdalības prasmes izglītības kvalitātes uzlabošanai, izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu un valsts pārbaudes darbu rezultātu paaugstināšanai;
  • skolas vadības un pedagogu kā vienotas motivējošas komandas pilnveidošana.

Audzināšanas darba prioritātes ir:

  • sekmēt izglītojamo individuālo izaugsmi, pilsonisku līdzdalību un sadarbību;
  • nostiprināt skolas un ģimenes sadarbību, veicinot vecāku līdzdalību skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

Visiem skolēniem jaunajā mācību gadā tiks piedāvātas dažādas ārpusklases aktivitātes.

Šajā mācību gadā 2. klases skolēniem ir plānots baseina apmeklējums, kur viņi varēs iemācīties peldēt vai pilnveidos savas prasmes. 3.klasei tiks organizētas slidošanas nodarbības Rēzeknes Olimpiskajā centrā.

9.klases skolēniem tiks piedāvāta iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības „Traktora mācība”, kur viņi apgūs traktora vadīšanas pamatus.

1.-9.klašu skolēniem tiks piedāvātas individuālās nodarbības visos mācību priekšmetos.

Tiskādu pamatskolā strādās šādi interešu izglītības pulciņi – „Vokālais un instrumentālais ansamblis”, „Teātris un leļļu teātris, „Sporta spēles”, „Koriģējoša vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem ”, „EKO mode”, „Deju grupa”, „Radošā darbnīca – „Fantāziju pasaule” un „Burvju mākslinieks” , kā arī „Latviešu tautas dzīvesziņa” un jauns angļu valodas pulciņš „English club”. Mūsu skolēni varēs arī iemācīties strādāt  ar 3D printeri skolotāja Valentīna Semjonova vadībā.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros skolā tiks īstenoti šādi pasākumi sākumskolas un pamatskolas skolēniem: pētniecības programma, kas paredz praktiskās nodarbības, skolēniem aktīvi darbojoties un pētot pasauli pašiem; talantu programma – praktiskās nodarbības matemātikā; interešu izglītības programma “Lego pasaule” un pedagoga palīgs/otrais pedagogs, nodrošinot individuālo atbalstu skolēniem stundas laikā.   

Skola turpinās piedalīties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā, kura mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.

1.-4. klases skolēniem nodrošināta iespēja pēc mācību stundām nodarboties pagarinātās darba dienas grupā. Visiem skolēniem ir pieejama skolas bibliotēka. Skolā strādās skolotājs logopēds, speciālais pedagogs un medmāsa.

Šajā mācību gadā skola turpinās piedalīties Valsts programmā, veltītai Latvijas simtsgadei „Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir dāvāt iespēju visiem Latvijas bērniem un jauniešiem regulāri iepazīties ar profesionālās mākslas un kultūras klasiskajām vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm, papildinot zināšanas un veidojot izpratni par norisēm arhitektūras, dizaina, teātra, mūzikas, vizuālās mākslas, dejas, literatūras, kultūras mantojuma un kinematogrāfijas jomās. Skolēni varēs apmeklēt vairākus koncertus, pasākumus, muzejus, izstādes, arhitektūras objektus, kultūras pieminekļus u.c.

Mācību gads solās būt interesants, bagāts, ar jaunām iecerēm un atklājumiem pilns.

Vēlam visiem šajā mācību gadā veselību, izturību, veiksmi, panākumus, prieku, cerību un mērķu sasniegšanu! Lai visiem skolēniem neapnīk smelt zinības, lai skolotājiem pacietība, lai vecākiem spēks un veselība! Lai mums visiem kopā ražīgs mācību gads, lai darās darbi un nezūd ticība sev!

Tiskādu pamatskolas administrācija


Drukāt