Aktuālā informācija 1.-4.klašu izglītojamajiem un vecākiem!  

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2021.gada 25. janvāra arī 1.-4.klasēs mācības notiks attālināti.

  • Attālinātās mācības notiks atbilstoši stundu sarakstam. Mācību stundu sākums ir plkst. 8.40
  • Stundu laikā skolotājs ir sasniedzams, pēc nepieciešamības sniedz konsultācijas skolēniem telefoniski, e-pastā.
  • Pedagogi nodrošina skolēniem skaidru un nepārprotamu informāciju par uzdevuma izpildes nosacījumiem (sasniedzamie rezultāti, vērtēšanas kritēriji, darba izpildes termiņi, vērtējuma izlikšanas princips).
  • Priekšmetu skolotāji vada mācību stundas, interešu izglītības nodarbības un individuālās konsultācijas, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom, WhatsApp, SMS, e-klases žurnālu. Individuāli vienojoties, var izmantot skolēniem ērtāku saziņas veidu.
  • E-klasē tiek fiksēti skolēna mācību stundu kavējumi, ja nav atgriezeniskās saites mācību priekšmeta pedagoga noteiktajā laikā.
  • Ja mācību priekšmeta pedagogs pēc noteikta termiņa nesaņem no skolēna atgriezenisko saiti, viņš par to informē klases audzinātāju telefoniski, e-klasē vai e-pastā. Katrs jautājums tiek risināts individuāli.
  • Skolēni mācību stundas laikā tiešsaistē ievēro pedagoga norādījumus, koncentrējas darbam, ar savu rīcību netraucē citus.

Sekmīgai mācību procesa īstenošanai aicinām

uz sadarbību un savstarpējo atbalstu!

Tiskādu vidusskolas administrācija


Drukāt