Ir pienācis ilgi gaidītais 2021./2022. mācību gads. Skolotāji, skolēni un vecāki, visi ir pārpildīti ar jaunām iecerēm un cerībām.

Jaunais mācību gads Tiskādu vidusskolā

Ir pienācis ilgi gaidītais 2021./2022. mācību gads. Skolotāji, skolēni un vecāki, visi ir pārpildīti ar jaunām iecerēm un cerībām.

Šajā mācību gadā Tiskādu vidusskolā strādā 24 pedagogi un 14 tehniskie darbinieki. Skolā mācās 134 izglītojamie, no kuriem 4 ir pirmklasnieki. 1. septembrī Zinību dienas svētkos  piedalījās skolēni, pedagogi, pirmklasnieku vecāki  un skolas administrācija. 12.klases skolēni apsveica pirmklasniekus un pārbaudīja mazāko skolēnu gatavību skolai, uzdodot jautrus uzdevumus. Pirmklasniekiem uzdāvināja arī dāvanas. Skolas direktore apsveica visus skolēnus ar jauno mācību gadu un novēlēja mums visiem izturību, vairāk veselības, prieka, gandarījuma, radošuma, daudz piedzīvojumu un jaunu zināšanu.

2021./2022.mācību gada skolas galvenās prioritātes ir: jauna uz kompetencēm balstītā izglītības satura ieviešana 2., 5. un 8. klasēs; mācību procesa organizēšana, veicinot sadarbības un līdzdalības prasmes izglītības kvalitātes uzlabošanai, izglītojamo individuālo vajadzību ievērošana, attīstīšana un personības izaugsmes veicināšana, skolēniem drošas, pievilcīgas fiziskās vides un pozitīva mikroklimata veidošana,  skolas telpu un mācību kabinetu materiālās bāzes pilnveide un efektīva izmantošana, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.

Audzināšanas darba prioritātes ir sekmēt izglītojamo patriotismu un pilsonisku zināšanu, prasmju un vērtību apguvi, sekmēt izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi, spēju un talantu attīstību, veicināt izglītojamo veselīgo dzīves veidu.

Visiem skolēniem jaunajā mācību gadā tiks piedāvātas ļoti dažādas ārpusklases aktivitātes.

Šajā mācību gadā 2. klases skolēniem ir plānots baseina apmeklējums, kur viņi varēs iemācīties peldēt vai pilnveidos savas prasmes.

Vidusskolēni turpinās piedalīties projektā  „Esi līderis!” un apgūt uzņēmējdarbības pamatus,  lietišķo etiķeti, menedžmentu, mārketingu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības atbalstam, vidusskolēniem, kuriem līdz 2022.gada 31. augustam paliks 18 gadi, būs iespēja mācīties un iegūt B kategorijas vadītāja apliecības.  

1.-12.klašu skolēniem tiks piedāvātas individuālās nodarbības visos mācību priekšmetos.

Tiskādu vidusskolā strādās šādi interešu izglītības pulciņi – „Vokālais un instrumentālais ansamblis” (Irīna Ščerbakova), „Teātris un leļļu teātris”(Gaļina Žugunova un Ļuda Ščemeļova), „Sporta spēles”, „Koriģējoša vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem ” (Aleksandrs Mironovs), „EKO mode” (Žanna Čuhnova), „Deju grupa” (Ludmila Šmaukstele), „Radošā darbnīca – „Fantāziju pasaule” un „Burvju mākslinieks” (Ļubova Ņemņaseva), ka arī „Latviešu tautas dzīvesziņa” (Benita Apkalne). Mūsu skolēni varēs arī iemācīties strādāt  ar 3D printeri skolotāja Valentīna Semjonova vadībā.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, ietvaros skolā tiks īstenoti šādi pasākumi sākumskolas un pamatskolas skolēniem: pētniecības programma, kas paredz praktiskās nodarbības, skolēniem aktīvi darbojoties un pētot pasauli pašiem; talantu programma – praktiskās nodarbības matemātikā; interešu izglītības programma “Lego pasaule” un pedagoga palīgs/otrais pedagogs, nodrošinot individuālo atbalstu skolēniem stundas laikā.   

2021./2022.mācību gadā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā strādās karjeras izglītības speciālists Edgars Jukna un skolēniem tiks organizēti dažādi karjeras izglītības pasākumi un individuālās konsultācijas karjeras izglītībā.

Skola turpinās piedalīties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā, kura mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.

1.-4. klases skolēniem nodrošināta iespēja pēc mācību stundām nodarboties pagarinātās darba dienas grupā. Visiem skolēniem ir pieejama skolas bibliotēka. Skolā strādās skolotājs logopēds un speciālais pedagogs.

Novēlām visiem šajā mācību gadā veselību, izturību, veiksmi, panākumus, prieku, cerību un mērķu sasniegšanu!

Tiskādu vidusskolas administrācija