Aktuālā informācija 7.-12.klašu izglītojamajiem un vecākiem! “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

7.-12.klašu izglītojamajiem un vecākiem!

 

Saskaņā ar 2020.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” informējām:

1. 7.-12.klašu skolēniem no 26.10.2020. līdz 13.11.2020. Mācības notiek attālināti.

2. No 17.10.2020. līdz 13.11.2020. interešu izglītības nodarbības notiek attālināti vai individuāli.

3. No 17.10.2020. līdz 13.11.2020. sporta treniņi notiek ārtelpās, attālināti vai individuāli.

4. Lai veicinātu un nodrošinātu mācību procesu, priekšmetu skolotāji vada mācību stundas, interešu izglītības nodarbības un individuālās konsultācijas tiešsaistes platformā Zoom, WhatsApp, SMS, e-klase vai , individuāli vienojoties, izmantojot skolēniem ērtāku saziņas veidu.

5. Mācību priekšmeta pedagogs e-klasē fiksē skolēna uzdotā uzdevuma (darba) izpildi saskaņā ar skolas skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Uzdoto uzdevumu (darbu) neizpildi jāfiksē e-klases žurnālā piecu darba dienu laikā.

6. E-klasē tiek fiksēti skolēna mācību stundu kavējumi, ja nav atgriezeniskās saites mācību priekšmeta pedagoga noteiktajā laikā.

7. Pedagogi nodrošina skolēniem skaidru informāciju par vērtēšanas saturu un kārtību (sasniedzamie rezultāti, uzdevuma izpildes nosacījumi, vērtēšanas kritēriji, darba izpildes termiņi, vērtējuma izlikšanas princips).

8. Ja mācību priekšmeta pedagogs pēc noteikta termiņa nesaņem no skolēna atgriezenisko saiti, viņš par to informē klases audzinātāju telefoniski, e-klasē vai e-pastā. Katrs jautājums tiek risināts individuāli.

9. Mācību procesa nodrošināšanai papildus pedagogs piedāvā šādas mācību platformas: uzdevumi.lv, soma.lv.

 

Esiet veseli, sargiet sevi un ievērojiet drošības un higiēnas noteikumus!

 

Skolas administrācija

 

 

Drukāt