Ir pienācis ilgi gaidītais 2020./2021. mācību gads.

Jaunais mācību gads Tiskādu vidusskolā

Ir pienācis ilgi gaidītais 2020./2021. mācību gads. Skolotāji, skolēni un vecāki, visi ir pārpildīti ar jaunām iecerēm un cerībām.

Šajā mācību gadā Tiskādu vidusskolā strādās 24 pedagogi. Skolā mācīsies 155 skolēni, no kuriem 7 ir pirmklasnieki. 1.septembra svinīgais pasākums notika skolas pagalmā. Svētkos piedalījās skolēni, pedagogi, pirmklasnieku vecāki, Silmalas pagasta pārvaldnieks Eduards Grišuļonoks un skolas administrācija. Ciemos ieradās Karlsons un audzinātāja Freken Boka, kuri pārbaudīja mazāko skolēnu gatavību skolai, uzdodot jautrus uzdevumus. Pirmklasnieki saņēma dāvanas, bet pārējo klašu skolēnus apbalvoja par iepriekšējā mācību gadā notikušiem konkursiem.

 

 

 

2020./2021.mācību gada skolas galvenās prioritātes ir:

jauna uz kompetencēm balstītā izglītības satura ieviešana 1., 4. un 7. klasēs, vispusīga atbalsta izglītojamajiem nodrošināšana, skolas vides pilnveidošana, materiāli tehniskās bāzes papildināšana. Visiem skolēniem jaunajā mācību gadā tiks piedāvātas dažādas ārpusklases aktivitātes.

Šajā mācību gadā 2., 3., 7., 8. klašu skolēniem turpināsies baseina apmeklējums, kur viņi varēs iemācīties peldēt vai pilnveidos savas prasmes.

Vidusskolēni piedalīsies projektā „Esi līderis!”, kurā turpinās apgūt uzņēmējdarbības pamatus, lietišķo etiķeti, menedžmentu, mārketingu, grāmatvedību, likumdošanu, lietvedību. Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības atbalstam, vidusskolēniem, kuriem līdz 2021.gada 31. augustam paliks 18 gadi, ir iespēja mācīties un iegūt B kategorijas vadītāja apliecības. 11.-12.klašu skolēniem tiks piedāvātas šādas individuālās nodarbības: latviešu valoda, angļu valoda, vācu valoda, matemātika, ģeogrāfija, traktora vadītāju apmācība, „Erudīts”, darbs ar 3D printeri.

Tiskādu vidusskolā strādās šādi interešu izglītības pulciņi – „Vokālais un instrumentālais ansamblis” (Irīna Ščerbakova), „Teātris un leļļu teātris”(Gaļina Žugunova un Ļuda Ščemeļova), „Sporta spēles”, „Izdzīvošanas ABC”, „Koriģējošā vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem ” (Aleksandrs Mironovs), „Brīnumkrāsas” (Marija Borisovska), „EKO mode” (Žanna Čuhnova), „Deju grupa” (Ludmila Šmaukstele), „Radošā darbnīca – „Fantāziju pasaule” (Ļubova Ņemņaseva) . Darbosies arī jauns pulciņš „Latviešu tautas dzīvesziņa” (Benita Apkalne). Nodarbojoties šajā pulciņā, skolēni pilnveidos savas latviešu valodas zināšanas un nostiprinās pilsonisko pašapziņu.  

Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. ietvaros skolā tiks īstenoti šādi pasākumi sākumskolas un pamatskolas skolēniem: individuālās speciālā pedagoga konsultācijas, nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis meklē atbildes”, nodarbības individualizētam mācību atbalstam ķīmijā, praktiskās nodarbības “Cipariņš eksperimentē”, mācību vizīte uz Jaundomes muižu, interešu izglītības programma „LEGO pasaule”. Sākumskolā strādās pedagoga palīgs, pedagoga palīgs STEM priekšmetos sākumskolā (matemātika un dabaszinības), dabaszinātņu nometne “Garā pupa”.

Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”, projekta numurs: 8.3.1.1./16/I/002.,6.9.apakšdarbība “Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē” ietvaros notiek sadarbība ar Dricānu vidusskolu, kas ļauj gan skolēniem, gan pedagogiem pilnveidot latviešu valodas zināšanas un sadarbības prasmes. Projekta ietvaros Dricānu vidusskolā kopīgi tiks svinēta Miķeļdiena.

2020./2021.mācību gadā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā strādās karjeras izglītības speciālists Edgars Jukna un skolēniem tiks organizēti dažādi karjeras izglītības pasākumi un individuālās konsultācijas karjeras izglītībā.

Skola turpinās piedalīties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā, kura mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās.

           Vēl vienu gadu skolēni strādās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projektā Nr. 2018-1-RO01-KA229-049091_2 „Zwischen den Kulturen”. Skolēni pilnveidos savas vācu valodas zināšanas, īstenojot projekta aktivitātes Turcijā un Latvijā.

1.-4. klases skolēniem nodrošināta iespēja pēc mācību stundām nodarboties pagarinātās darba dienas grupā. Visiem skolēniem ir pieejama skolas bibliotēka. Skolā strādās skolotāja logopēde un speciālais pedagogs.

Novēlām visiem šajā mācību gadā veselību, izturību, veiksmi, panākumus, prieku, cerību un mērķu sasniegšanu!

Tiskādu vidusskolas administrācija

 

Drukāt