2019./2020. mācību gada 2. semestrī Tiskādu vidusskolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2019./2020. mācību gada 2. semestrī Tiskādu vidusskolā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb “Pumpurs”. Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei. 2. semestrī projektā tika iesaistīti 15 skolēni. Skolēni saņēma individuālās konsultācijas angļu valodā, latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā, ģeogrāfijā un vēsturē. Projektā iesaistītie pedagogi uzklausīja skolēnus, rosināja interesi par mācībām, palīdzēja skolēniem nostiprināt mācību stundās iegūtās zināšanas, kopā ar skolēniem atkārtoja agrāk mācīto, pilnveidoja skolēnu dažādas prasmes. Pedagogi sadarbojās ar klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem, sekoja līdzi skolēnu atzīmēm.
Tiskādu vidusskola turpināja dalību projektā arī ārkārtas situācijas laikā. It īpaši tādā laikā kā šis, skolēniem bija nepieciešams vēl lielāks atbalsts, tāpēc, pateicoties projektam, skolēni varēja saņemt konsultācijas, sazinoties ar pedagogiem pa telefonu, Whatsapp, caur e-klasi un citiem saziņas līdzekļiem. Vecāki un skolēni augsti novērtēja iespēju izmantot projekta “Pumpurs” sniegto atbalstu. 
Piedalīšanās projektā ir pozitīvi ietekmējusi skolēnu mācību sasniegumus un skolēnu attieksmi pret mācību procesu.


Projekta koordinatore Tiskādu vidusskolā Jelizaveta Ščemeļova

Drukāt