Attālinātā mācību procesa norise Tiskādu vidusskolā un Tiskādu vidusskolas struktūrvienībā Kruķu sākumskolā

Apstiprināts ar 20.03.2020.

skolas direktores rīkojumu Nr.1-10/87

Attālinātā mācību procesa norise Tiskādu vidusskolā un

Tiskādu vidusskolas struktūrvienībā Kruķu sākumskolā

 1. No 23.03. līdz 12.05.2020. mācību process notiek attālināti.
 1. Attālinātās mācības nenozīmē nepārtrauktu darbu pie ekrāna. Ierīces nepieciešamas, lai skolēni uzzinātu darāmo, sazinātos ar citiem, saņemtu skolotāja konsultāciju un pārliecinātos par apgūto.
 1. Šajā laikā stundu saraksts ir mainīts. Mācību priekšmeti ir apvienoti blokos. Stundu saraksts ir pieejams skolas mājas lapā .
 1. Apraksti ar stundas veicamajiem darbiem katrai dienai tiks ievietoti skolēna e-klases dienasgrāmatā mājas darbu sadaļā ar norādi līdz kuram laikam darbs ir veicams. Uzdevumu nosacījumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem!
 1. Mājas darbi:
 1. Katrā mācību priekšmetā skolotājs būs paredzējis vismaz vienu uzdevumu, kas būs jāiesniedz skolotājam, lai saņemtu atgriezenisko saiti, skolēns un skolotājs varētu pārliecināties, kā veicies ar tēmas apgūšanu (piemēram – tests uzdevumi.lv, jānofotografē darbs un jāaizsūta skolotājam u.tml.).
 1. Vērtēšanai pamatā tiek izmantotas formatīvās vērtēšanas metodes un vērtējumi (i/ ni/ nv vai Apgūts/ Daļēji apgūts/ Vēl jāmācās).
 1. Mācību procesa nodrošināšanai un saziņai, galvenokārt, tiks izmantots tiešsaistes rīks E-klase.
 1. Satura apguvei un tiešsaistēm tiks izmantoti tiešsaistes rīki:
 • WhatsApp
 • Messenger
 • Telefonsaziņa
 • E-pasts
 1. Skolotājs e-klasē noradītās stundas laikā būs sasniedzams telefoniski vai tiešsaistē (WhatsApp, Messenger), lai konsultētu skolēnus. Skolēni var uzdot jautājumus skolotājam arī ārpus šiem laikiem, tad skolotājs sniegs atbildi dienas laikā.
 1. Skolēniem, kuriem nav iespējas piedalīties tiešsaistes mācību procesā, skolotāji sagatavo mācību materiālus izdrukātā veidā.
 1. Ja skolēns nepiedalās attālinātās mācīšanās procesā, priekšmetu skolotāji sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas administrāciju un sociālo darbinieku.
Drukāt